معرفی مدیران

یوسف سلامی


رئیس هیئت مدیره


دکترای مدیریت کسب و کار ، گرایش استراتژیک

عبداله قاریزاده


مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره


36304090 41 98+
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

قاسم صمدیان


عضو موظف هیئت مدیره


کارشناسی ارشد روانشناسی

جناب آقای رسول رسولی


عضو هیئت مدیره


دکتری مدیریت دولتی

جناب آقای یکتن


عضو هیئت مدیره


لیسانس حسابداری