معرفی مدیران

یوسف سلامی


رئیس هیئت مدیره


دکترای مدیریت کسب و کار ، گرایش استراتژیک

عبداله قاریزاده


مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره


36304090 41 98+
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

قاسم صمدیان


عضو موظف هیئت مدیره


کارشناسی ارشد روانشناسی

مجید یاریگر


عضو هیئت مدیره


کارشناسی ارشد صنایع ، مدیریت سیستم ها و بهره وری

محمد نصیری


عضو هیئت مدیره


دکترای مدیریت مالی